Плацови во Индустриска зона Жабени

ПЛАЦОВИ ДОСТАПНИ ЗА ПРОДАЖБА

 

Парцела 5

5

Површина на парцела m2

4807

Бруто развиена површина m2

6321

Површина за градба m2

2107

Коефициент на искористеност

1.31

Процент на изграденост %

44

Катност (сутерен + катови)

П+2

Основна класа на намена

Б2,Б3,Е2

Паркирање во парцела

/

 

Парцела 13

5

Површина на парцела m2

11892

Бруто развиена површина m2

26283

Површина за градба m2

8324

Коефициент на искористеност

2.21

Процент на изграденост %

70

Катност (сутерен + катови)

П+2

Основна класа на намена

Г2,Г3,Г4

Паркирање во парцела

/

 

Парцела 34

34

Површина на парцела m2

8160

Бруто развиена површина m2

17664

Површина за градба m2

5712

Коефициент на искористеност

2.16

Процент на изграденост %

70

Катност (сутерен + катови)

П+2

Основна класа на намена

Г2,Г3,Г4

Паркирање во парцела

/

 

Парцела 40,41

40

Површина на парцела m2

7572

Бруто развиена површина m2

16392

Површина за градба m2

5300

Коефициент на искористеност

2.16

Процент на изграденост %

70

Катност (сутерен + катови)

П+2

Основна класа на намена

Г2,Г3,Г4

Паркирање во парцела

/

 

Парцела 45

45

Површина на парцела m2

7571

Бруто развиена површина m2

16053

Површина за градба m2

5300

Коефициент на искористеност

2.12

Процент на изграденост %

70

Катност (сутерен + катови)

П+2

Основна класа на намена

Г2,Г3,Г4

Паркирање во парцела

/

 

Парцела 54

54

Површина на парцела m2

3800

Бруто развиена површина m2

7194

Површина за градба m2

2398

Коефициент на искористеност

1.89

Процент на изграденост %

63

Катност (сутерен + катови)

П+2

Основна класа на намена

Г2,Г3,Г4

Паркирање во парцела

/

 

Парцела 55

55

Површина на парцела m2

3800

Бруто развиена површина m2

7194

Површина за градба m2

2398

Коефициент на искористеност

1.89

Процент на изграденост %

63

Катност (сутерен + катови)

П+2

Основна класа на намена

Г2,Г3,Г4

Паркирање во парцела

/

 

Парцела 56

56

Површина на парцела m2

7571

Бруто развиена површина m2

16053

Површина за градба m2

5300

Коефициент на искористеност

2.12

Процент на изграденост %

70

Катност (сутерен + катови)

П+2

Основна класа на намена

Г2,Г3,Г4

Паркирање во парцела

/

 

Парцела 61

61

Површина на парцела m2

3592

Бруто развиена површина m2

8385

Површина за градба m2

2514

Коефициент на искористеност

2.33

Процент на изграденост %

70

Катност (сутерен + катови)

П+2

Основна класа на намена

Г2,Г3,Г4

Паркирање во парцела

/

 

Парцела 65

65

Површина на парцела m2

8154

Бруто развиена површина m2

19086

Површина за градба m2

5708

Коефициент на искористеност

2.34

Процент на изграденост %

70

Катност (сутерен + катови)

П+2

Основна класа на намена

Г2,Г3,Г4

Паркирање во парцела

/

 

Парцелата е купена или во моментот не е достапна за купување (преддоговор или судска постапка во тек)