ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Закон

Овластено лице

Потребни документи

Овластено лице на  ЈП за стопанисување со Индустриска зона ЖАБЕНИ Битола

Службено лице за посредување со информации при остварување на правото на слободен пристап до информации во ЈП за стопанисување со Индустриската зона Жабени, се определува  лицето:

Димче Шеровски
контакт телефони
070207667

047237470

zabeni@bitola.gov.mk

Барање за пристап на информации од службен карактер

Во прилог (за превземање) е Барањето за пристап до информации од јавен карактер

Превземете го локално на Вашиот компјутер и внесете ги информациите кои се обврзни по закон закоедно со информациите кои ги побарувате. Документите пратете ги на адреса: 

Томаќи Димитровски 7/1 Битола Република Северна Македонија

Образец за Жалба

Доколку не сте задоволни со добиените информации , пополнете го Образецот за Жалба и испратете го на соодветна адреса на Комисијата kompsi.mk/контакт

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

(на линкот подолу можете да ја превземете верзијата 08-2878/1 од 16 мај 2019г. објавен во Службен весник на РСМ, бр. 101 од 22.5.2019 година)