ПРОТОКОЛИ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА

Договори за билатерална и мултилатерална спогодба

PEM конвенција

Регионална конвенција за Пан-евро-медитерански преференцијални правила на потекло

(Службен весник на Република Северна Македонија 66/12)

Спогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Северна Македонија и ЕУ

Службен Весник на Република Северна Македонија 

28/01,27/04, 31/04, 46/05, 68/06, 122/07, 119/08, 185/13, 25/16 и 71/16

Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и земјите од ЕФТА

Службен Весник на Република Северна Македонија 

89/01, 62/03, 163/09

(во делот за превземање документот е достапен само на англиски јазик)

Договор за изменување и пристапување кон Централноевропскиот договор за слободна трговија

Службен Весник на Република Северна Македонија 

69/07, 117/11, 131/14  и 130/15

(во делот за превземање документот е достапен само на англиски јазик)

Договор за слободна трговија меѓу Република Северна Македонија и Република Турција

Службен Весник на Република Северна Македонија 

83/99, 68/07, 25/09, 84/18 and 129/18

(во делот за превземање документот е достапен само на англиски јазик)

Договор за слободна трговија меѓу Република Северна Македонија и Украина

Службен Весник на Република Северна Македонија 

53/01