Агенти за регистрација и типови на компании

АГЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

Листа на овластени агенти за регистрирање и основање на Друштва основани од едно лице (Д.О.О.Е.Л) ,Друштва со ограничена одговорност (Д.О.О) и трговец поединец (ТП).

Превземете тука 

Листа на овластени агенти за регистрирање и основање, промени и бришење на сите типови на трговски друштва

Превземете тука

Корисни информации за електронска регистрација 

Кликнете тука

 

Друштва основани од едно лице (Д.О.О.ЕЛ.)

Компанијата одговара пред доверителите со сите свои средства .Минимум едно физичко лице може да основа Д.О.О.Е.Л.Не е потребен основачки капитал за овој тип на компанија. Време потребно да се регистрира компанијата од 4 часови до еден работен ден.

цена: 40 eur

Друштва со ограничена одговорност (Д.О.О.)

Се формира од два или повеќе партнери, управувајќи со компанија под едно име.Компанијата одговара пред доверителите со сите свои средства .Време потребно да се регистрира компанијата од 4 часови до еден работен ден.

цена: 40 eur

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО (А.Д.)

Основачкиот капитал е поделен базирано на класи и број на акции базирано на одлука на компанијата при основање.Компанијата одговара пред доверителите со сите свои средства. Основачкиот капитал може да биде дефиниран на било која вредност. Време потребно да се регистрира компанијата од еден до два работни дена