За Индустриската зона Жабени

Индустриска зона Жабени се наоѓа на самиот југ од Република Северна Македонија и се наоѓа на оддалеченост од 12 км од градот Битола. 

Вкупна површина: 834.539,06 м2
Процент на изграденост: 90 %
Менаџирано од: Општина Битола
Оддалеченост од центарот на општина Битола: 12 км

GPS Координати

N 40° 56′ 46.601”

E 21° 26′ 9.2502”

  • Достапна инфраструктура
  • Електрична енергија
  • Водовод
  • Пристап до градежни парцели преку асфалт/тампонирана површина
  • Атмосферска канализација
  • Фекална канализација
  • Телефонија

Намена на слободни локации за градба:

Б2, Б3, Б4 и Г2, Г3, Г4 и Е1, Е2, Е3

Б2 големи трговски единици
Б3 големи угостителски единици
Б4 деловни простори

Г2 лесна индустрија
Г3 сервиси
Г4 стоваришта

Е1 комунална инфраструктура
Е2 комунална супраструктура и
Е3 некомпатибилна инфраструктура

Оддалеченост од важни дестинации

Автопат  E – 7595
Автопат Е – 90 (Р. Грција)95
Пристаниште Солун (Р. Грција)200
Пристаниште Драч (Р. Албанија)200
Аеродром Скопје180
Аеродром Охрид85
Аеродром Солун (Р.Грција)200

Некои од компаниите кои функционираат во зоната

Close Menu