ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИ

3 СТОЛБ

ПОДДРШКА НА ИНОВАТИВНОСТ

3.1 Грантови за брзорастечки компании – “газели”

3.2 Грантови за микро претпријатија

3.3 Грантови за подобрување на иновативноста

3.4 Грантови за стручно усовршување и пракса на нововработени млади лица

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТОЛБ 3 НА ЛИНКОТ ПОДОЛУ

http://www.fitr.mk/

1.1 ПОДДРШКА ЗА НОВИ ВРАБОТУВАЊА

За плати повисоки од 50% од минималната нето плата

Поддршка во висина од 20% од нето исплатената плата

МАКСИМАЛЕН ГОДИШЕН ИЗНОС:
4.400 ЕВРА ЗА ЕДНО ВРАБОТУВАЊЕ
МАКСИМАЛЕН ПЕРИОД НА КОРИСТЕЊЕ: 5 ГОДИНИ

КРИТЕРИУМИ:

Најмалку 75% од нововработените да:
Немале заснован работен однос во последните 3 месеци, или
Засноваат работен однос по прв пат, или
Се лица на кои последниот работен однос им престанал поради стечај или ликвидација, или
Се лица преземени од јавната или државната администрација

1.2 ПОДДРШКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИСТРАЖУВАЊЕ

50% ОД ВКУПНИ ОПРАВДАНИ ТРОШОЦИ ЗА ИНДУСТРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС НА ПОДДРШКА: 1.000.000 ЕВРА

Времетраење 5 години

ОСНОВЕН КРИТЕРИУМ:

ПРИМАРНА ДЕЈНОСТ – ПРОИЗВОДСТВО

 

 

ОПРАВДАНИ ТРОШОЦИ:

1)ТРОШОЦИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ОПРЕМА
2)ЗГРАДИ И ЗЕМЈИШТЕ
3)ДОГОВОРНО ИСТРАЖУВАЊЕ, ТЕХНИЧКО ЗНАЕЊЕ И ПАТЕНТИ, ТРОШОЦИ ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
4)ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ НАСТАНАТИ ДИРЕКТНО КАКО РЕЗУЛТАТ НА ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
5)ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

1.3 ПОДДРШКА ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ ОД ЗНАЧАЕН ЕКОНОМСКИ ИНТЕРЕС ЗА МАКЕДОНИЈА

КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈА:

ИНВЕСТИЦИЈА ОД НАЈМАЛКУ 4 МИЛИОНИ ЕВРА И 300 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ,ИЛИ
ИНВЕСТИЦИЈА ОД НАЈМАЛКУ 20 МИЛИОНИ ЕВРА

НАЈМНОГУ ДО 50%
ОД ВКУПНИТЕ ИНВЕСТИЦИСКИ ТРОШОЦИ
(СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ДРЖАВНА ПОМОШ)

ФОРМИ НА ПОДДРШКА:

ФОРМИ НА ПОДДРШКА:
1) ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ВО ВИСИНА НА ПЛАТЕН ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ, ДРЖАВЈАНИ НА РМ (10 ГОДИНИ)
2) ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ВО ВИСИНА НА ПЛАТЕН ДАНОК НА ДОБИВКА (10 ГОДИНИ)
3) КЕШ ГРАНТ ВО ИЗНОС ОД 10% ОД ИНВЕСТИЦИЈАТА, ДО 1.000.000 ЕВРА (3 ГОДИНИ)
4) КЕШ ГРАНТ ПО ВРАБОТЕН ЗА ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ПОВИСОКА ЗА 50% ОД МИНИМАЛНАТА (4 ГОДИНИ)
 2.000 ЕВРА ЗА ДЕЛОВЕН СУБЈЕКТ КОЈ ВРАБОТУВА ДО 300 ЛИЦА
 3.000 ЕВРА ЗА ДЕЛОВЕН СУБЈЕКТ КОЈ ВРАБОТУВА ОД 301 ДО 500 ЛИЦА
 3.500 ЕВРА ЗА ДЕЛОВЕН СУБЈЕКТ КОЈ ВРАБОТУВА ОД 501 ДО 1.000 ЛИЦА
4.000 ЕВРА ЗА ДЕЛОВЕН СУБЈЕКТ КОЈ ВРАБОТУВА НАД 1.000 ЛИЦА

Напомена:
•Користењето на кеш грантовите од оваа мерка, го исклучува користењето на кеш грантови од мерката за поддршка за нови вработувања (мерка 1.1)
•Користењето на повратот на 10% од висината на инвестицијата од оваа мерка, го исклучува користењето на поврат на 10% од висината на инвестицијата од мерката за поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи (мерка 1.5)

1.4 ПОДДРШКА ЗА ПОРАСТ НА КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРИХОДИ

10% ПОВРАТ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА НОВИ МАШИНИ И ОПРЕМА ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЈЕКТИ И ЗЕМЈИШТЕ

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС НА ПОДДРШКА:
1.000.000 ЕВРА


МАКСИМАЛЕН ПЕРИОД НА ПОДДРШКА:
5 ГОДИНИ

1.5 ПОДДРШКА ЗА ОТКУП НА СРЕДСТВА ОД ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ПОТЕШКОТИИ

ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА
ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО ЛИКВИДАЦИОНА ПОСТАПКА

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:
1.000.000 ЕВРА

КРИТЕРИУМИ:
1)РЕСТАРТИРАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО
2)ОТСУСТВО НА ПОВРЗАНОСТ СО ПРЕТПРИЈАТИЕТО
3)ПРЕТПРИЈАТИЕТО ДА ИМАЛО МИНИМУМ 50 ВРАБОТЕНИ
4)ПРЕТПРИЈАТИЕТО ДА ПРОДОЛЖИ СО РАБОТА УШТЕ НАЈМАЛКУ 5 ГОДИНИ

2.1 ПОДДРШКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ПАЗАРОТ

ГЛАВНА ЦЕЛ: СТИМУЛАЦИЈА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА ПРЕКУ ПОВРАТ НА ИНВЕСТИРАНИТЕ СРЕДСТВА 

10% ОД ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ТРОШОЦИ, НАЈМНОГУ ДО 1.000.000 ЕВРА ВО ПЕРИОД ОД 5 ГОДИНИ

 

КРИТЕРИУМИ:
1) Пораст на продадени количини или пораст на приход од дејност за најмалку 5% повеќе од просекот во последните 3 години
2) Да задржи или да оствари пораст на просечниот број на вработени во споредба со просекот во претходните 3 години

2.2 ПОДДРШКА ЗА ОСВОЈУВАЊЕ НА НОВИ ПАЗАРИ И ПОРАСТ НА ПРОДАЖБА

20% ОД ОПРАВДАНИ ТРОШОЦИ ЗА ОСВОЈУВАЊЕ НА НОВИ ПАЗАРИ

 КОНТИНУИРАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

 МАКСИМАЛЕН ИЗНОС: 30.000 ЕВРА

ОПРАВДАНИ ТРОШОЦИ:
•Заеднички настап на саеми во странство
•Заеднички настап на деловни настани при посети на држави
•Деловни средби со фирми на странски пазари
•Истражување на странски пазари
•Сертифицирање на производите согласно барањата на странски пазари
•Подготовка за маркетиншки настап на странски пазари (изработка на промотивен материјал, каталози, брошури, дизајн на веб–страни)